1. Rekisterin nimiClean Vehicles Wizard
2. RekisterinpitäjäVediafi Oy
Valimotie 13A
00380 Helsinki
3. Rekisterin vastuuhenkilöMiika Nordström, Vediafi
4. Rekisterin yhteyshenkilöLasse Nykänen, Vediafi
5. TietosuojavastaavaAtro Lehtinen, Vediafi
6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksetAjoneuvon rekisterinumeron tarvitaan, jotta ajoneuvon merkki, malli ja moottoriteidot voidaan selvittää ajoneuvokohtaista tarkastelua varten. Tietoja käytetään CO 2 päästö je n laskemiseen , raportointiin ja hal lintaan.
Käyttäjätiedot tarvitaan käyttäjätilien hallinnointiin ja tunnistautumiseen.
7. Rekisterin tietosisältö (kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä)Rekisteri koostuu ajoneuvotiedoista ja käyttäjätiedoista. Rekisterin tietosisältö on esitetty Data Processing Agreement dokumentissa.
8. Henkilötietojen tietolähteetSuomessa käytössä on kolmannen osapuolen palvelu, jolla ajoneuvotiedot haetaan ajoneuvorekisteristä. Nämä tiedot eivät sisällä ajoneuvon omistajan tietoja.
9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmätRikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille, mikäli heillä on peruste tietojen saamiseksi.
10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleTietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.
11. Tietojen säilytysajatKäyttäjätiedot poistetaan pyynnöstä tai kun sopimus päättyy.
12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteetRekisterin tietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu.
Rekisteri on pilvipalvelussa. Palvelimet sijaitsevat EU:n alueella.
13. Tietojen tarkastusoikeusRekistöröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Omien tietojen tiedonsaantipyynnön perusteella sekä EU:n yleisen tietosuoja asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15-22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia. Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko
a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai
b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.
Tietopyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
14. Oikeus tiedon oikaisemiseenRekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot.
Oikaisupyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
15. Oikeus tehdä valitusRekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamat tai muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. Oikeus perustuu EU:n yleisen tietosuoja asetukseen (2016/679 artikla 77).
16. Muut mahdolliset oikeudetPyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja asetus art. 17)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin tietosuoja asetuksen artiklan 17 momentin 1 edellytyksistä täyttyy. Oikeutta tietoj en poistamiseen ei ole mm. jos lakisääteisen velvoitteen noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista (tietosuoja asetus art. 18)
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen
käsittelyä, jos jokin 18 artiklan 1 mom. a) d) kohdan edellytyksistä täyttyy.

Vastustamisoikeus (tietosuoja asetus art. 21)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy.