Kansainvälinen logistiikka on rikki. Kauttakuljetukset Venäjän läpi estyvät, paikannusta häiritään, kuljetusten saatavuus, tietoturva, hinnat ja luotettavuus ovat kasvavia ongelmia. 

Varautumista logistiikan digitalisaatioon

Siksi juuri valmistuneet selvityksemme Huoltovarmuuskeskuksen Maakuljetupoolille ovat hyvin ajankohtaisia.

Vediafi toteutti vuoden vaihteessa selvitysprojektin Huoltovarmuuskeskuksen Maakuljetuspoolille, jossa kartoitettiin viranomaisten näkemyksiä ja odotuksia tulevaisuuden logistiikan digitalisaatiohankkeista ja -ohjelmista sekä yleisestä digitalisaatiokehityksestä. Lisäksi hankkeella kartoitettiin sitä, miten eri logistiikan digitalisaation riskeihin voidaan ja on jo varauduttu.

Haastatteluissa nousi esille se, että logistiikan digitalisaatio on vielä alana kohtuullisen nuori, mutta seuraavina vuosina EU:sta on tulossa paljon uutta, joka vaikuttaa alan kehitykseen ja jopa toimintamalleihin. Esimerkkinä voidaan mainita EU:n paperitonta logistiikkaa edistävät eFTI ja EMSW-asetukset, joista erityisesti eFTI (electronic Freight and Transport Information) on ollut myös Vediafin agendalla jo pitkään. Keskusteluissa korostuivat myös erilaiset varajärjestelmät ja se miten ne ovat huomioitu tai miten ne tulisi huomioida. Logistiikassa varajärjestelmät nykyisellään tarkoittavat vielä paluuta paperiin, kynään ja soittorumbaan, jos operatiiviset järjestelmät syystä tai toisesta kaatuvat.

Kolmas keskeinen teema selvityksessä oli kyberturva ja mikä sen nykytila on logistiikka sektorilla. Haastatteluiden perusteella Suomessa asiaan on kohtuullisen hyvin varauduttu, mutta parannettavaakin on. Keskustelua käytiin myös siitä, pitäisikö EU:sta tai kansalliselta viranomaiselta tulla minimivaatimus kyberturvallisuuteen liittyen, jota kaupallisten toimijoiden tulisi noudattaa, vai riittääkö se, että kukin toimija itse vastaa turvastaan. Jälkimmäisessä mallissa markkinat hoitaisivat sen, jos toimija laiminlyö kyberturvallisuuteen liittyviä toimia. 

Haastatteluiden tulemat mukailevat hyvin myös EU:n FEDeRATED-hankkeen aihealueita. Paperitonta logistiikkaa kehittävässä FEDeRATED-hankkeessa juuri nyt on pohdinnassa, miten tulevaisuuden logistiikka-alustojen verkostoa tulisi valvoa ja koordinoida. Lisäksi hankkeessa on tarkasteltu erilaisia tunnistus-, todennus- ja valtuutus ratkaisuja. Näistä kerromme varmasti pian lisää, kun olemme päässeet niitä omissa piloteissamme testaamaan.
Tarvitaan siis uusia turvattuja ja kyberturvallisia digitaalisia ratkaisuja, kuten sähköisiä sinettejä, jotka turvaavat osaltaan huoltovarmuutta, suojaavat kuljetuksia ja mahdollistavat kuljetusten paremman valvonna.

Vediafin uusista sähköisten sinettien ratkaisuista lisätietoja Vedia Drive


Authors:
Matti lankinen
CEO
Vediafi Ltd
matti.lankinen(a)vedia.fi
+358-50-5571152


Lasse Nykänen
Project Director
lasse.nykanen(a)vedia.fi

You might also like