Euroopan parlamentti
Kuva: Frederic Köberl Euroopan parlamentti

Usein kuulee sanottavan, että siellä ne EU-päättäjät ovat taas tehneet omia päätöksiään. Ja kyllä näin se varmasti menee, mutta ei niitä päätöksiä ihan tyhjästä temmata. Päätösten taustalla on paljon asiantuntijoita ja selvitystyötä, mutta myös lobbausta – niin puolesta kuin vastaan. Jotkut tahot osaavat tämän “pelin” paremmin kuin toiset.

Suomi on ollut pitkään EU-säädännön mallioppilas, joka omaksuu toimintaansa EU-säädännön, niin kuin on Brysselissä toivottu. Liikennesektorilla on kuitenkin myös esimerkkejä proaktiivisuudesta, kuten tiekuljetusalan mitta- ja massamuutos sekä talvimerenkulku, mutta isossa kuvassa ja erityisesti digitalisaatiossa Suomi on jäänyt reaktiiviseksi toimijaksi. Jos haluamme meidän näköistä regulaatiota, siihen pitää systemaattisesti vaikuttaa jo ennalta, mukaillen omaa valittua strategiaa ja tahtotilaa.

Vedia on vuodesta 2019 alkaen ollut mukana CEF-rahoitteisessa FEDeRATED-hankkeessa, jossa luodaan semanttista datanjaon mallia tulevaisuuden Euroopan (ja miksei maailmankin) multimodaaleihin kuljetusketjuihin. FEDeRATED-konsortio on yhdistelmä julkisia ja yksityisiä toimijoita, jotka kaikki osallistuvat suunnitteluun, viestintää ja livinglab-testaamiseen, jossa kehitettyä mallia käytännössä testataan ja validoidaan. Hanke toteutetaan suoraan EU:n DTLF:n (Digital Transport and Logistics Forum) valvovan silmän alla, jolle samalla myös raportoidaan hankkeen tulemia.

Asiantuntijatyöllä pohjat säädäntöön

DTLF on asiantuntijoista koostuva ryhmä, jonka tehtävänä on edistää liikenteen ja logistiikan digitalisaatiokehitystä ja luoda pohjatyötä EU-päättäjille tulevaan regulaatioon. Eli toisin sanoen tämä on se ryhmä, joka luo ehdotuksen ja kartoittaa erilaiset vaihtoehdot, joista sitten jatkossa päätetään. FEDeRATED-hankkeen toimijat ovat isossa roolissa DTLF-työryhmissä. Eri maiden asiantuntija toimivat eri työryhmissä esittelijöinä ja asiantuntijoina. Joulukuussa sain itse osallistua esittelijänä DTLF kokoukseen ja oli hienoa huomata, miten hankkeemme eri osapuolet nostavat hankkeen tulemia aktiivisesti esille. 

FEDeRATED ja sen rinnakkaishanke FENIX ovat todellakin vaikuttamassa siihen, millaista mallia tulevaisuudessa ollaan luomassa. Tämä työ ei tapahdu hetkessä, mutta suunta on selkeästi oikea ja tulee varmasti edistämään logistiikan tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. Yksi selkeimmistä päämääristä hankkeille ja niiden tulemille on vuonna 2024 voimaan tuleva eFTI-asetus (electronic Freight Transport Information), joka velvoittaa viranomaiset hyväksymään digitaalisen tiedonvaihdon logistiikassa EU:n sisäisissä kuljetuksissa. 

Luonnollisesti myös Vedia on tässä eFTI-kehityksessä aktiivisesti mukana ja haluaa olla luomassa tehokasta ja houkuttelevaa ratkaisua yritysten ja viranomaisten sekä myös vain yritysten väliseen tiedonjakoon. Sillä yhdistämällä nämä kaksi käyttötapausta ja luomalla ratkaisu, joka palvelee molempia, on varmasti houkutteleva koko klusterille ja näin ollen ajaa logistiikan digitalisaatiota haluttuun suuntaan.

FEDeRATED-hanke

Nyt hankeaikana FEDeRATED- konsortio ja Vedia sen osana on luomassa uutta EU-säädäntöä, mutta on hyvä myös muistaa, että hankkeen päätyttyä säädäntöä on myös jatkokehittettävä ja sen tulee pystyä vastaamaan tulevia tarpeita ja muutoksia alalla. FEDeRATED-hankkeessa tähän tulevaisuuden haasteeseen pyritään vastaamaan luomalla hallintamalli (governance model), jonka avulla datanjakoa voidaan valvoa ja edistää. Vedia näkee tämän mallin kehittämisen erityisen tärkeänä, koska regulaatio on aina vain oman aikansa kuva, jolla halutaan kärjistetysti sanottuna erottaa oikea väärästä. Se, mikä nyt on oikein ja tavoiteltavaa voi muuttua ja siksi myös regulaation on kehityttävä. Tässä Suomella on petrattavaa ja paikka otettavana. Suomen liikennesektori on ollut hyvin reaktiivinen toimija, mutta nyt digitalisaation ja datatalouden aikana myös Suomen ja suomalaisten logistiikkatoimijoiden olisi hyvä herätä ja alkaa panostaa proaktiiviseen toimintaan. Toiminnan tulisi olla suunnitelmallista ja sen tulisi edistää Suomalaisen liike-elämän tavoitteita, ja näin ollen tavoitella sellaista EU-säädäntöä, joka tarjoaa meille kilpailuetua. Näin ne muutkin toimivat ja ovat toimineet jo hyvän tovin. Ei riitä, että päätämme asioista vain täällä kotimaassamme, vaan myös EU-vaikuttamista tarvitaan. 

PPP-yhteistyö on logistiikan ja liikenteen kehittämisen ytimessä ja nyt on hyvä aika muokata tulevaisuuden datanjako- ja datatalousmalleja meille suotuisaksi. CaaS Nordic ry, jossa Vedia on yksi perustajajäsenistä, on aktiivisesti rakentanut ja edistänyt PPP-yhteistyötä Suomessa ja luonut hyvän ja aktiivisen yhdessä kehittämisen verkoston. CaaS Nordic pyrkii myös jatkossa edistämään logistiikan toivottua digitalisaatiota ja onkin Vedian johdolla viitoittanut logistiikan digitalisaation tulevaisuutta sekä rakentanut tiivistä yhteistyötä mm. Baltian maiden älylogistiikkaverkoston kanssa. Pian aukeaa myös uusi hyvä paikka EU-tason yhteistyöhön ja logistiikan digitalisaation edistämiseen, kun uudet CEF-haut aukeavat, ja kyllä myös Vedia on varmasti taas aktiivinen.

Lisää FEDeRTAED-hankkeen uusista.


Lasse Nykänen
Project Director
lasse.nykanen(a)vedia.fi

You might also like