Ketterää kokeilemista kaupunkien kanssa
Ketterää kokeilemista kaupunkien kanssa

Osalle sanat ketterä ja kaupunki eivät mahdu samaan virkkeeseen. Vedialla on kuitenkin useita hyviä kokemuksia ketteristä kokeiluista kaupunkien kanssa. Yhteinen tekijä näillä kokemuksilla on se, että kokeilu on heti alusta asti rajattu sopivasti ja rajauksista on käyty keskusteluja kumppanikaupungin kanssa. Toinen yhdistävä tekijä on se, että kokeilun aikataulu on pyritty pitämään suhteellisen tiiviinä ja näin ollen työtahti ja -tempo pysyvät sopivina koko hankkeen ajan. Kolmas yhdistävä tekijä on osallistaminen, eli kaupungin edustajien ottaminen mukaan tekemiseen, kuitenkin niin, että siitä ei aiheudu kohtuuttomasti ylimääräistä työtä. Pieni extra sallittakoon, koska ilman sitä uusia asioita tuskin syntyy.  Osansa positiivisiin kokemuksiin tuo varmasti myös se, että Suomessa liikennealalla on viime vuosina omaksuttu kokeilukulttuuri ja kaupungit ovat hioneet omia käytäntöjään kokeiluissa.

Elokuun lopussa Vedia sai päätökseen Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n 6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – hankkeen. Hankkeessa Business Tampere toimi työn tilaajana ja työ tehtiin yhteistyössä Tuomi Logistiikan kanssa. Työn tarkoitus oli kartoittaa ajoneuvokaluston puhdistamiseen, päästöjen vähentämiseen ja erityisesti puhtaiden ajoneuvojen direktiivin vastaamiseen uusia tehokkaita keinoja. Pilotissa hyödynnettiin Vedian kehittämää ja tarjoamaa CVW-palvelua. Pilotissa Tuomen ajoneuvokalusto syötettiin CVW-työkaluun ja Vedia teki kalustoon liittyviä tarkasteluita ja skenaariolaskelmia. 

Konkretiaa liikenteen päästöjen vähentämiseen

Pilotin tuloksena Businessa Tampere sai kokemusta käytännön työkaluista hallita ja vähentää liikenteen päästöjä. Tuomi puolestaan sai pureskeltua tietoa keinoista ja mahdollisuuksista vähentää oman kaluston päästöjä sekä miten he voivat paremmin varautua puhtaiden ajoneuvojen direktiiviin. Vedialle tämä oli todella tärkeää pilotointia, jolla Vedia pääsi todentamaan työkalunsa toimivuutta ja samalla hakemaan palautetta työkalun jatkokehittämistä ja parantamista varten.

Alla tiivistelmä ILPO-hankkeen tuloksista ns. OnePager -muodossa.

 6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut - hankkeen  OnePager Vediafi Oy
6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – hankkeen OnePager Vediafi Oy

Pilotin aikana käydyissä keskusteluissa tuli hyvin esille, että Tuomi on jo tehnyt paljon päästöjen vähentämiseksi ja kestävä kehitys otetaan Tampereella tosissaan. Samalla myös törmättiin siihen, että vaikka uusi puhtaiden ajoneuvojen direktiivi on jo astunut voimaan, on siinä vielä paljon avoimia kysymyksiä ja epäselvyyksiä. Tästä huolimatta ajoneuvojen puhtaudesta on jo nyt raportoitava. Kun tieto kalustosta ja ajoista on olemassa, on niistä mahdollista luoda tarvittavat raportit. Mutta ilman digitalisaatiota raporttien ja analyysien tekeminen on resursseja vaativaa ja erityisesti työ vaikeutuu, jos päämiehen tulee raportoida monien eri toimijoiden tekemiset. Ja juuri tähän haasteeseen CVW tarjoaa helpotusta.

Kokeiluilla tuloksia

Pilotti Business Tampereen ja Tuomen kanssa oli hyvä osoitus siitä, että kun palvelu/tuote on riittävän kypsä, se soveltuu hyvin nopeaan pilottiin, jolla voidaan saada konkreettisia tuloksia kohtuullisen lyhyessä ajassa. Tulevaisuudessakin Vedia tulee hakemaan nopeita kokeiluja kaupunkien kanssa ja suosittelee lähestymistapaa myös muille yrityksille ja palveluntarjoajille. Vedia haluaa myös kannustaa kaupunkeja jatkamaan kokeilukulttuuria. Kokeiluissa tulee muistaa se, että sen tulisi tarjota nopeita ja konkreettisia tuloksia.

 Päästöjen leikkaamisen ei tarvitse olla vain huipputiedettä ja suuria lupauksia, vaan se voi olla myös konkreettisia helposti omaksuttavia tekoja.

Lasse Nykänen, Vediafi Oy

Me Tuomessa haluamme olla etulinjassa kehittämässä kestävämpiä henkilökuljetuksia. Päästötavoitteet asettavat hyvin konkreettisia suuntaviivoja toiminnallemme ja etsimmekin aktiivisesti uudenlaisia ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Saimme Vediafi Oyltä kattavan näkymän kalustomme hiilidioksidipäästöihin. Tulevaisuudessa tämänkaltaiset työkalut voivat toimia toiminnan kehittämisen tukena, helpottaen päästöjen seurantaa ja sitä kautta hallintaa. Kiitos Vediafille mielenkiintoisesta yhteistyöstä!

Tuomi Logistiikka Oy (linkedIn -postaus)
You might also like