Kaupunkien ajoneuvojen CO2-päästöt CVW pilotti
Kaupunkien ajoneuvojen CO2-päästöt CVW pilotti

2019 syyskuussa Vediafi:ssä saimme asiakaslähtöisen idean palvelusta, jolle olisi kysyntää tässä hetkessä ja jolla voidaan osallistua liikenteen päästöjen vähentämiseen. Kaupunkien ja kuntien kanssa tehtyjen asiakashaastattelujen kautta ja agilella mallilla toteutettu Clean Vehicles Wizard CVW –työkalun prototyyppi saatiin valmiiksi kesään mennessä.
Pilotti polkaistiin käyntiin yhdessä kuntien ja kaupunkien kanssa. Kiitos kuuluu sekä kaikille mukana olleille kumppaneille että Pohjoiselle kasvuvyöhykkeelle, Kuntaliitolle ja Traficomille tuestanne. Palvelun pilotointi aloitettiin 2020 syksyllä ja kesti noin puoli vuotta. Pilotointi loppui maaliskuussa ja nyt CVW –palvelu on avattu julkiselle ja yksityiselle sektorille käyttöön kesäkuun alusta. 

EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivi CVD

Olen monesti kuullut saman kommentin, koskien tulevaa puhtaiden ajoneuvojen direktiiviä, ”kun ei voi tietää”.
Nyt eduskunnan ja hallituksen pöydällä on luonnos laista, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan toisena päivänä elokuuta 2021. Lailla pyritään vahvistamaan aikaisempaa puhtaiden ajoneuvojen direktiiviä, sen tehottomuuden vuoksi.
”Lailla pyritään edistämään liikenteen päästövähennyksiä kasvattamalla nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa. Laissa säädettäisiin hankintayksiköille prosentuaaliset vähimmäisosuudet nolla- ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja kahdelle hankinta-ajanjaksolle. Vähimmäisosuudet asetettaisiin kolmelle ajoneuvokategorialle: henkilöautot / kevyet hyötyajoneuvot, kuorma-autot ja linja-autot. Kuntien hankintoja koskevat vähimmäisosuudet eriytettäisiin alueellisten eroavaisuuksien huomioimiseksi. Hankintayksiköiden tulisi ilmoittaa hankintaa koskevassa jälki-ilmoituksessa hankitut osuudet nolla- ja vähäpäästöisistä ajoneuvoista. Valvovana viranomaisena toimisi Liikenne- ja viestintävirasto.” 

Lain vaatimuksiin liikenteen ja ajoneuvojen päästöistä pyrimme vastaamaan CVW-työkalulla.
Clean Vehicles Wizard on suunniteltu vastaamaan tarpeeseen, jossa ajoneuvojen tietojen pitää olla paremmin saatavilla, hallittavissa, raportoitavissa, analysoitavissa ja ennen kaikkea toimijoilla pitää olla mahdollisuus vähentää päästöjä. Tämä tarkoittaa tarkkaa ja huolellista julkisen sektorin ja yritysten raportointia nykyisestä ajoneuvokannasta ja etenkin uusien ajoneuvojen hankinnasta, jotta laki vaatimukset täyttyvät.
Me Vediafi:llä olemme varmoja, että ympäristötietoisuus tulee kasvamaan ja täten jatkossa raportointi ajoneuvokannan päästöistä tulee nousemaan vahvasti esiin ja tarkempi kilometripohjainen ”todellinen suorite” tulee osoittaa. Läpinäkyvyys päästöistä ja niiden juurisyystä tulee läpinäkyvämmäksi ja ymmärrys ajoneuvokannan käyttöasteesta, kulutuksesta ja päästöistä näin paranee.
Fossiilittoman liikenteen tiekartta alkaa saamaan koordinaatit kohdilleen, kun käymme kohti puhtaampaa ympäristöraportointia. Liikenteen lisäksi vastaavanlaista raportointia on tulossa myös työmaille Green deal -sopimusten myötä sekä yrityksille vastuullisuusraportoinnin edistämänä.

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin ensimmäiset raportit on jätettävä kansallista raportointia varten varmaankin jo 2024 keväällä, joten aikaa ei ole hukattavaksi. Ja huom direktiivi tulee voimaan 2.8.2021.

Pilotti oli silmiä avaava

Osassa kaupungeista kesällä 2020 vielä oltiin odottavalla kannalla ja osassa ei asiaa oltu kunnolla edes pohdittu. Olimme yhteydessä Suomen 30 suurimpaan kaupunkiin, joista saimme pilottiin mukaan hyvän otannan.
Reilussa puolessa vuodessa saimme tarkasteltavaksemme noin tuhat ajoneuvoa kaupungeilta. Monien etätapaamisten ja keskustelujen kautta sparrasimme kaupunkeja ja paransimme siinä samalla CVW-työkalua vastaamaan toivottuja muutostarpeita työkalun toiminnallisuuksiin liittyen. 
Puolen vuoden pilotin raportit annoimme kaupungeille maaliskuussa ja tulokset eivät ole mairittelevia ajoneuvokaluston kohdalla. Laskelmien pohjaksi käytimme saatavilla olevaa kansallista ajoneuvorekisteri-dataa sekä itse poimittua avointa ajoneuvodataa maailmalta. Useiden datalähteiden yli 6,5 miljoonan ajoneuvon tiedoista jalostettu CVW:n tietokanta tarjoaa tarkkaa ajoneuvodataa yli 100 000 eri automallista, joka antaa hyvän pohjan päästölaskennalle ja -seurannalle sekä päätöksen teon tueksi ja helpottamiseksi.

Raportissa käytetyt arvot

Ajoneuvot ja ajoneuvoryhmät vertailtiin tulevan EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin mukaan. 50 g CO2/km sekä verrattuna yleiseen alueelliseen keskiarvoon 150 gCO2/km. Raskaalla kalustolla puhtaat ajoneuvot on luokiteltu käyttövoiman perusteella, direktiivin määritelmän mukaan.

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksiidipäästö maakunnittain 31.12.2021
Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksiidipäästö maakunnittain 31.12.2021

Päästövähennystavoitteet

Päästövähennystavoitteet
Päästövähennystavoitteet EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivi CVD

Yhteenveto ja johtopäätökset

CVW -työkalun avulla pystytään saamaan faktatietoa kuljetuskaluston todellisista ympäristövaikutuksista, keskiarvojen ja satunnaisten pistotarkastusten sijaan. Näin kaupunkien kaluston hallinnointi on läpinäkyvää ja kertoo todellisen nykyhetken tilanteen. Hankinnat voivat saada reaaliaikaista tietoa todellisesta ajoneuvokaluston tilasta ja rakentaa järkevää dataan perustuvaa strategiaa tulevissa hankinnoissa. Ajoneuvojen hankinta tulevaisuudessa perustuu todelliseen ajoneuvon puhtauden todentamiseen tarkoilla tiedoilla, jotka tulee jättää jälki-ilmoitusta tehtäessä.
CVD:n mukainen puhtaan ajoneuvon määritelmä on tiukka ja asettaa julkiselle sektorille kovat vaatimukset erittäin nopealla aikataululla. Läpinäkyvyys koko hankinnan elinkaaren aikana paranee ja tähän CVW on oiva työkalu.
CVW -työkalussa päästiin tarkastelemaan kaupunkien ajoneuvokantaa kiitettävällä määrällä. Ryhmittelyn avulla saatiin jaettua ajoneuvot tarkempaan katselmukseen.
Alla olevasta kuvasta näkee kuinka kaupunkien ajoneuvokalusto sijoittuu. Kaupunkien ajoneuvojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö 154,15 g/km CVW-työkalussa.

Kaupunkien ajoneuvojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö 154,15 g/km CVW-työkalussa.
Kaupunkien ajoneuvojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö 154,15 g/km CVW-työkalussa.

Tarve hankkia uusia ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja tulevaisuudessa on selkeä.
Nykyinen kalusto on vanhentunutta ja päästöt ovat korkeat, ja sekä puhtaiden ajoneuvojen direktiivi että kaupunkikohtaiset päästövähennystavoitteet tulee tätä asiaa korjamaan.

Liikenteen päästöjen ja ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii tietoisuutta ajoneuvoista, sekä laajoja toimia niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.
Tärkeä mittari on liikenteen CO2-päästöt ja hiilineutraaliuteen on pyrittävä.

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi (CVD) tulee voimaan 2.8.2021 lähtien. Uusien ajoneuvojen hankinnat on raportoitava Hilmassa (jälki-ilmoitus).

Kokeile ilmaiseksi CVW-työkalua

You might also like