Suomen Valtion vuoden 2021 talousarvioesitys päätti merkittävistä panostuksista työllisyyteen, ilmastoon, osaamiseen, kuntien peruspalveluihin sekä teollisuuden kilpailukykyyn. Ilmastopäästöjen vähentämisen osalta esitetään talousarvioesityksessä useampikin budjettitoimenpide, kuten (www.valtioneuvosto.fi):

(Photo by Taneli Lahtinen on Unsplash)
  • EU:n elpymisrahoitus, jonka avulla luotavan Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteena on ohjata useamman vuoden aikana 0,9–1,2 miljardia euroa suoraan vihreän siirtymän tukemiseen.
  • Teollisuuden päästöjen vähentämisen tukemiseksi Valtion kehitysyhtiö Vake Oy siirretään työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjaukseen, ja siitä perustetaan Ilmastorahasto Oy yhtiöjärjestyksen muutoksella. 
  • Siirtymistä vähäpäästöiseen liikenteeseen tuetaan toteuttamalla vuoden 2021 alusta liikenteen työsuhde-etujen verouudistus. 

Kun katsotaan liikenteen hallinnonalan eli liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) budjettiehdotusta löytyykin jo huomattavasti enemmän ilmastostrategiaa tukevia toimenpiteitä. LVM ehdottaa hallinnonalalleen 3,54 miljardin määrärahoja (www.lvm.fi), joista suuri osa eli 1,37 miljardia euroa kohdennettaisiin perusväylänpitoon, jonka osalta kaikissa toimenpiteissä pyritään huomioimaan ilmastonmuutoksen hillitseminen. Uusien väylähankkeiden lisäksi Ilmastostrategian tavoitteita edistetään monin toimin: 

  • kävelyä ja pyöräliikennettä edistäviin hankkeisiin ja kuntien joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parantaviin hankkeisiin esitetään 28,5 miljoonan euron määrärahaa.
  • Energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden edistämiseksi valtio avustaa suurten kaupunkiseutujen liikenteen palvelujen kehittämistä digitalisaation ja liikenteen palveluistumisen edistämiseksi sekä yhteentoimivien taustajärjestelmään perustuvien lippu- ja maksujärjestelmien kehittämiseksi (esitys 20 miljoonan euron määräraha).
  • Sähköautojen hankintaan ja henkilöautojen konversiotukeen esitetään yhteensä 6 miljoonan euron määrärahaa. Tämän tuen tavoitteena on edistää autokannan uudistumista siten, että yhä useampi henkilöauto toimisi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla ja vähentää samalla liikenteestä aiheutuvia haitallisia päästöjä.

Julkinen sektori on Suomessa huomattava liikenne- ja logistiikkapalveluiden hankkija. Onkin toivottavaa, että ilmastotavoitteisiin pääsemiksi löytyy esimerkin näyttäjiä sekä julkiselta, että yksityiseltä puolelta. Julkinen sektori, eli valtio ja kunnat, toteuttavat myös yllä esitellyn budjetin ja tavoitteiden jalkautumista ruohonjuuritasolle– nyt puheet eivät enää riitä, vaan tarvitaan konkreettisia ja kohdennettuja toimia. 

Tässä yhteydessä onkin hyvä miettiä myös toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kohdistamista kokonaiskuva huomioiden. Oman mausteensa soppaan tuo myös elokuussa 2021 voimaan tuleva voimaan tullut EU-direktiivi, joka kiristää julkisen sektorin päästövaatimuksia.
Talousarvio ja strategiat toimivat vain jos ne kohdistetaan sinne, missä vaikuttavuutta on näkyvissä. Vediafi Oy:n kehittämä Clean Vehicle Wizard –työkalun on kehitetty avuksi päätöksiin, joiden tavoitteena on päästöjen vähentäminen.

You might also like