work machine emissions

Useimmiten Green Dealista puhuttaessa keskitytään liikenteen ja energiantuotannon päästöihin. Näiden lisäksi rakennettu ympäristö vaikuttaa päästöihin. Suomessa tämä on huomioitu päästöttömillä Green Deal -työmailla, joiden tavoitteena on vähentää esimerkiksi työkoneista aiheutuvia päästöjä. Ensimmäisen päästöttömien työmaiden vapaaehtoisen sitotumuksen antoivat Ympäristöministeriö, Senaattikiinteistöt, sekä Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungit. 

Maailmanlaajuisesti rakennusteollisuuden on ennustettu kasvavan 42% vuoteen 2030 mennessä. Tämä luonnollisesti lisää päästöjä ja jätemääriä. Näiden vähentäminen on ensiarvoisen tärkeää sillä 23% maapallon päästöistä on peräisin rakennusteollisuuden toimitusketjuista. 5,5% johtuu suoraan rakennustyömaiden folliisia polttoaineita käyttävistä koneista. 

Silti tavoitteet on jälleen asetettu kauas tulevaisuuteen. Vuoteen 2030 mennessä vähintään 50% työmaakoneista ja ajoneuvoista tulee olla sähköisiä, biopolttoainetta tai vetyä käyttäviä. Onkin hyvä kysyä miksi välitavoitteita ei aseteta tai palkita?

Vedia on osallistunut moniin rakennustyömaihin liittyviin päästövähennyshankkeisiin. Ensimmäinen näistä oli vuonna 2020 Espoon Lukutorilla toteutettu päästövapaa työmaa -hanke. Viimeisimpänä olimme mukana  Suomen kiertotalouskeskusten yhteinen CircHubs-verkoston pilotissa, jossa kehitimme ja pilotoimme CVW -työkalun käyttöä työkoneissa Vantaalla, Turussa ja Tampereella. Tässä hankkeessa mitattiin ja analysoitiin yhteensä 31 työkoneen päästöjä ja esitettiin konkreettisia vähennyskeinoja. Tulosten mukaan työkoneiden käyttötapojen ja operoinnin tehostaminen sekä automatisointi tuotti jopa 35 % päästövähennyspotentiaalin ilman investointeja. Lisäksi moottorin energiatehokkuuden parantamisella, uusiutuvilla biopolttoaineilla sähköistämisellä, voimansiirron kehittämisellä, moottorin lämmönhallinnan parantamisella ja moottorin pyörimisnopeusalueella saavutettiin kymmenien prosenttien vähennyspotentiaali. Kaikki tulokset ovat luettavissa: 6Aika: ILPO-hanke vähähiilisyyttä edistävä kokeilupalveluhankinta (circhubs.fi)

Näihin tuloksiin perustuen onkin syytä ihmetellä miksi tavoitteet asetetaan vuoteen 2030 kun paljon potentiaalia olisi saavutettavissa välittömästi.

Vediafi ratkaisu työkoneiden päästöjen hallintaan CVW-työkalu

Vediafi Oy on kehittänyt Clean Vehicles Wizard (CVW) palvelua ja siihen liitettyä Clean Vehicle Mobile (CVM) mobiilikäyttöliittymää kuntien liikenteen, oman kuljetuskaluston sekä alihankintakuljetuspalveluiden päästöjen hallintaan, arviointiin ja raportointiin. Palvelu tarjoaa digitaalisen alustan päästöjen hallintaan organisaation tasolta aina ajoneuvon tasolle asti. Datan avulla palvelu osoittaa organisaation heikkoudet ja vahvuudet kaluston päästöihin liittyen ja antaa ehdotuksia päästöjen vähentämiseksi. Näin ollen CVW palvelu mahdollistaa kestävän kehityksen tavoitteiden huomioimisen kuljetuspalveluita hankittaessa, kuljetuksia optimoitaessa tai oman kuljetustoiminnan hiilijalanjälkeä raportoitaessa.

6Aika: ILPO-hankkeen CVW-palvelua laajennettiin työmaiden ja työkoneiden toimialueelle erityisesti Green Deal tavoitteiden näkökulmasta. Avaimet käteen periaatteella toteutettavassa kokeilussa CVW:n keräämän tiedon avulla luodaan näkyvyys työmaan monitoimijaympäristön työkoneiden vaikutuksesta CO2 päästöihin. Konekohtaisen seurannan avulla voidaan luoda selkeät toimenpiteet, joilla vaikutetaan kokonaispäästöihin nopeasti ja kustannustehokkaasti. Työkalun avulla saadaan läpinäkyvämpää raportointia työkonekohtaisista päästöistä käyttötuntien ja päästötasojen perusteella ja voidaan havainnollistaa kipupisteet.
Lataa raportti tästä
Artikkeli on luettavissa CircHubs-sivuilta.

Vähähiilinen logistiikka yritysalueilla – ke 26.1.2022

Vediafi tarjoaa CVW-palvelua kuljetuskaluston päästöjen hallintaan, arviointiin, raportointiin ja analysointiin. Palvelua kokeiltiin myös eri yritysalueilla hankkeen aikana. Miten Vediafi todentaa työmaa-ajoneuvoista syntyviä CO2-päästöjä?
Katso webinaari
Katso esitys

Kiertotalousklusterin tulevaisuus Vantaalla 17.2.2022

-Tuote palveluna – työkoneiden vaikutus hiilipäästöihin
Katso esitys

Mikä on Green Deal?

Green Deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä
-sopimuksia voidaan sopia myös julkisen sektorin kanssa
-sopimusten avulla voidaan tehostaa nykylainsäädännön toimeenpanoa tai täydentää sitä
-sopimusosapuolet sitoutuvat kunnianhimoisiin ja seurattaviin tavoitteisiin, joilla tähdätään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta merkittäviin vaikutuksiin

Green deal-sopimus on hyvä tapa tapa toteuttaa kansallisia ilmasto- ja päästökokonaisuuden tavoitteita.
-scope 1,2,3
-vastuullisuustavoitteet
-läpinäkyvyys
-ympäristöraportoinnit
-hiilijalan- ja hiilikädenjäljen vaikutus

Green deal-Miksi?

Useita syitä miksi rakennuttajan kannattaa kiinnittää huomiota työkoneisiin
Osaamisen kasvattaminen kiertotalousprosesseista
• Säädösvaatimukset: EU – YM
• Vastuullisuus yhä tärkeämpi osa toimintaa
⎼ Vastuu päästöketjusta, työkoneiden C02-päästöt ja raportointi
⎼ Omat tavoitteet työkoneiden päästöille ja päästöjenminimointiin
⎼ Yhteys rakentamisen kiertotalouteen
• Rakennusprosessien parempi johtaminen – LEAN: tehokkuus,
raportointi, ajansäästö

You might also like