Polttoainekriisi on tullut jäädäkseen ja ennuste ”öljy loppuu marraskuussa 2067” tukee toimia fossiilisista raaka-aineista luopumiselle tukemaan uusiutuvia raaka-aineita. Tässä murroksessa liikenteen uudet mittarit auttavat ja vanhat rajat ajoneuvojen ikää, päästöjä, polttoaineiden kulutusta sekä käyttöä monitoroidessa tulee muuttumaan. EU:n ja Suomen valtion lainsäädäntö painottaa julkisia toimijoita laskemaan päästöjä hankintojen kautta, jota fossiilittoman liikenteen tiekartta viitoittaa. Tästä esimerkkinä on 2.8.2022 voimaan tullut puhtaiden ajoneuvojen direktiivi, joka velvoittaa hankintojen kautta ”puhdistamaan kalustoa” vuoteen 2025 mennessä sekä EU taksonomia-asetus, joka ohjaa toimijoita vihreisiin investointeihin.

Suuret kaupungit ja varsinkin uudet hyvinvointialueet (soteuudistus) tulevat harjoittamaan vähäriskistä liiketoimintaa, joka tukee heidän lakisääteisten tehtävien toteuttamista. Suuret julkiset toimijat ja edelläkävijä yritykset ovat aloittaneet dialogin palveluntarjoajien kanssa, jotta tarvittavia tekoja voidaan tehdä. Muutos on aina mahdollisuus ja nyt ei kannata puhua mielikuvilla johtamisesta tai mututuntumasta, vaan tiedolla johtamisesta ”tieto haastaa ideologisen ajattelun”. On osoitettu että oikean tiedon valossa toimijat tekevät konkreettisempia toimia ja saavuttavat näin parempia tuloksia.

Innovatiiviset ja ajankohtaiset digitaaliset ratkaisut ovat vastaus huutoon

Rohkean kokeilukulttuurin ansiosta on syntynyt Vedifin asiakaslähtöinen CVW-palvelu, jolle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu -merkki. Sen potentiaali ja hyödyt ovat ajoneuvojen paremmassa seurannassa, hallinnassa ja raportoinnissa. Monitoroinnilla saadaan konkreettinen ajantasainen läpinäkyvä analyysi oman ja alihankkijan ajoneuvokaluston tilasta. Näillä tuloksilla voidaan tehdä ennakoivia hyviä ja dataan perustuvia järkeviä päätöksiä ja saada aikaan isojakin taloudellisia säästöjä ja päästövähennyksiä.

Usein ajoneuvoista on saatavilla hyvin dataa, mutta datan tarkkuus ja laatu vaihetelee. Yleensä kilometri-, polttoaine- ja ajoneuvotiedot ovat erillään monessa paikassa puhumattakaan päästötiedoista. Säästöjä syntyy, kun ajoneuvokannan hajanainen tieto kerätään yhteen paikkaan – ja monesti sekavaksi luonnehdittu, aikaa vaativa ja laskukaavojen virhekerrointa sekä verenpainetta nostattava excel-rumba lakkaa – jää aikaa oikealle produktiiviselle työlle ja ihmisten ohjaamiselle. 

Olemme kehittäneet “Starttipaketin” sekä nk ketterän “lääkärintarkastuksen”, jolla määritellään ajoneuvojen ja kaluston nykytila sekä diagnoosi asettaa vaadittavat toimenpiteet ja mittarit. Tässä vaiheessa astuu kuvaan CVW-palvelun edut, jossa hajanainen ajoneuvotieto tuodaan yhteen ja luodaan selkeä ja hallittava visuaalinen näkymä infografeineen datalle. Ajoneuvokannan hallittavuus paranee, kuten polttoaineiden kulutuksen seuranta ja tarkemmat päästötiedot parantavat ennakointia tulevista päätöksistä.

 Työkaluun luotu laaja kattaus erilaisia raportteja, joita CVW-palvelusta saadaan napin painalluksella, auttaa datan avulla tehtävää argumentointia ja tiedolla johtamisesta. Ja näin voidaan nopeastikin saada merkittäviä säästöjä aikaiseksi.

Muutoksessa ei tulisi takertua lyhyt näköisiin tuloksiin vaan pitkäaikaisiin vaikutuksiin

Ekologinen kestävyys, viherpesun torjunta, päästöjen minimointi ja läpinäkyvyys ovat avainsanoja, joita CVW-palvelu tukee. Panostetaan innovatiivisten digitaalisten palveluiden kautta fiksuihin ajoneuvo- ja polttoainehankintoihin, joilla on vaikutusta  talouteen, hyvinvointiin, ympäristöön ja alueen elinvoimaisuuteen.  Järkevää, eikö vain?

Case esimerkkejä CVW:n asiakastarinoista

Green deal ja työmaakoneiden päästöjen hallinta

6Aika: ILPO-hanke toteutettiin syksyllä 2021, jossa CVW-palvelua laajennettiin työmaiden ja työkoneiden toimialueelle erityisesti Green Deal tavoitteiden näkökulmasta. Avaimet käteen periaatteella toteutetussa kokeilussa CVW:n kootun tiedon avulla luotiin näkyvyys työmaan monitoimijaympäristön työkoneiden vaikutuksesta CO2 päästöihin. Konekohtaisen seurannan avulla voitiin luoda selkeät toimenpiteet, joilla luotiin vaikutetta kokonaispäästöihin nopeasti ja kustannustehokkaasti. Työkalun avulla saatiin läpinäkyvämpää raportointia työkonekohtaisista päästöistä käyttötuntien ja päästötasojen perusteella sekä voitiin havainnollistaa kaluston kipupisteet. Lataa raportti tästä

Lue blogi: Rakennusalan merkitys EU:n Green Deal aloitteessa

Tuomi logistiikka ajoneuvojen päästöistä

Kesällä 2021 suoritimme nopean kokeilun Business Tampereen ja Tuomi Logistiikan kanssa.
Pilotin aikana 711 ajoneuvoa ja niiden ajosuoritteet kahden kuukauden ajalta lisättiin CVW-työkaluun, jonka pohjalta Vediafi laati analyysit ja toimenpidesuunnitelman kaluston päästöjen vähentämiseen.
Lue raportti tästä

Saimme Vediafi Oyltä kattavan näkymän kalustomme hiilidioksidipäästöihin. Tulevaisuudessa tämänkaltaiset työkalut voivat toimia toiminnan kehittämisen tukena, helpottaen päästöjen seurantaa ja sitä kautta hallintaa. Kiitos Vediafille mielenkiintoisesta yhteistyöstä!

Tuomi Logistiikka Oy (linkedin postauksesta lainattu)

Kaupunkien ajoneuvokanta

Kaupunkien ajoneuvojen CO2-päästöt CVW -pilotin tulokset julkaistiin syksyllä 2019.

Lue blogi aiheesta: Kaupunkien ajoneuvojen CO2-päästöt CVW -pilotti

Vediafi tarjoaa työkalut ajoneuvojen seurannalle sekä kuljetusten ja tavaran turvalliseen kuljetukseen. Katso Vedia Drive palvelut.


Alex Gyllenbögel
Sales & marketing
alex.gyllenbogel(a)vedia.fi

You might also like